سیگنال توسعه معادن وفلزات  | ومعادن | بورس

سیگنال توسعه معادن وفلزات | ومعادن | بورس

نام ارز
توسعه معادن وفلزات | ومعادن | بورس
نوع سیگنال
کم ریسک

قیمت خرید
۴۵۰۰
Risk به Reward
-۱۵.۵۶ % / +۵۵.۵۶ %

حد سود
۷۰۰۰
حد ضرر
۳۸۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۶۰ روز

نمودار زیبا-حرکت در کانال صعودی -مثلث افزایشی-سه بار برخورد با مقاومت 4500-انتظار میرود به اندازه قائده مثلث تا هدف 7000 حرکت کند


زمان ثبت سیگنال
۱۸ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان