سیگنال درخشان  تهران  | پدرخش | فرابورس

سیگنال درخشان تهران | پدرخش | فرابورس

نام ارز/سهام
درخشان تهران | پدرخش | فرابورس

Risk به Reward
-۱۷.۰۷ % / +۲۴.۳۹ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

حد سود
۵۱۰۰۰
حد ضرر
۳۴۰۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۴۱۰۰۰

حرکت در کانال صعودی - کم ریسک-اهداف خوبی داره در پله اول 51000 و در صورت تائید پله دوم 65000 خواهد بود


زمان ثبت سیگنال
۳۸ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان