سیگنال شركت ارتباطات سیار ایران | همراه | بورس

سیگنال شركت ارتباطات سیار ایران | همراه | بورس

نام ارز/سهام
شركت ارتباطات سیار ایران | همراه | بورس

Risk به Reward
-۱۱.۱۱ % / +۴۸.۱۵ %

نوع سیگنال
میان مدت
زمان رسیدن به هدف
۷۰ روز

حد سود
۲۰۰۰۰
حد ضرر
۱۲۰۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
قیمت خرید
۱۳۵۰۰

حرکت در کانال صعودی-این سیگنال از طریق ابر ایچیموکو تحلیل شده است


زمان ثبت سیگنال
۱۴۵۵ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان