سیگنال شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | فرابورس

سیگنال شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | فرابورس

نام ارز
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | فرابورس
نوع سیگنال
میان مدت

قیمت خرید
۵۴۰۰
Risk به Reward
-۱۶.۶۷ % / +۳۸.۸۹ %

حد سود
۷۵۰۰
حد ضرر
۴۵۰۰

تایم فریم (روزانه)
۱
زمان رسیدن به هدف
۴۵ روز

حرکت در کانال صعودی-پولبک به مقاومت و گرفتن گارد صعودی-انتظار میرود در پله اول به قیمت 7500 و در مدت زمان بیشتر تا پله دوم 9500  حرکت نماید.


زمان ثبت سیگنال
۲۰ روز قبل
قیمت سیگنال
رایگان