اندیکاتور برید چیست؟ (Breath indicators)

اندیکاتور برید چیست؟ (Breath indicators)

فهرست محتوا

اندیکاتور برید (Breath indicators) به سرمایه گزار نشان می دهد که تمایل بازار به سمت کاهش می باشد یا افزایش!


عملکرد Breath indicators چیست؟

این قبیل از اندیکاتورها مثل اندیکاتور برید نمونه های مناسبی از ابزارهای تکنیکال هستند که به سرمایه گذار کمک می کند تا مسیر و جهت بازار را شناسایی کند. این اندیکاتورها با بررسی عملکرد پذیرشی یا پس زننده ی افراد حاضر در بازار، گرایش مثبت یا منفی آن را شناسایی کرده و به این وسیله سرمایه گذار را آگاه می کنند.

اندیکاتور برید Breath indicators جوانب مختلفی از بازار را به سرمایه گذار نشان میدهد؛ جوانبی که اکثر اندیکاتورها از نمایش دادن آن عاجز هستند.

از طرفی breath indicators به وسیله ی دیگر اندیکاتورها به منظور تایید سمت و سو و روند بازار با یک دیگر فعالیت می کنند.

به طور کل breath indicator ها برای دو هدف استفاده می شوند:

  • تمایل بازار: این ویژگی به سرمایه گزار نشان می دهد که تمایل بازار به سمت کاهش یا افزایش است.
  • قدرت میل بازار: این موضوع به این معنی است که breath indicator ها میل بازار به سمت مثبت یا منفی شدن را می سنجند.